BILLBOARD DESIGN

บริการงานด้านกราฟิกดีไซน์

BILLBOARD DESIGN

 

BILLBOARD DESIGN

บริการออกป้ายโฆษณากลางแจ้ง

สื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่นิยมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ ห้างสรรพสินค้า ด้านหน้าบริษัท หรือบนอาคาร มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวป้ายจะติดตั้งด้วยแผ่นไวนิล ส่วนใหญ่โครงสร้างของป้ายบิลบอร์ด จะเป็นโครงเหล็กถักติดตั้งบนเสากลมขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นเสาเดี่ยวหรือเสาคู่ สามารถมองเห็นตัวป้ายแม้ในระยะไกล มีการทำตอม่อหรือฐานรากที่แข็งแรง

เนื่องจากตัวป้ายมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมโดยวิศวกร ทั้งงานโครงสร้างและฐานราก

 

ให้คำปรึกษา   ฟรี      เพิ่มเพื่อนกับเรา

 

----

ข้อแตกต่างของป้ายบิลบอร์ดกับป้ายประเภทอื่นก็คือ ส่วนมากเจ้าของป้ายจะผลิตป้ายเพื่อให้เช่า ดั้งนั้น ถ้าเราต้องการทำสื่อประชาสัมพันธ์บนป้ายบิลบอร์ด เราต้องจ่ายค่าเช่ากับเจ้าของป้ายก่อน แต่ปัจจุบันนี้เจ้าของสินค้าส่วนใหญ่จะนิยมทำป้ายบิลบอร์ดขึ้นเอง

 

----

ซึ่งข้อดีก็คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าป้าย และสามารถติดตั้งสื่อได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการหมดสัญญาเช่าด้วย

 

 

WE ARE HAPPY TO PROVIDE SERVICE.

 

See More